EC2でMySQLサーバ構築

  • Mysqlインストール
$ sudo yum install mysql-server
$ vi /etc/my.cnf
-----
[mysqld]
  :
character-set-server = utf8
-----
  • Mysql起動&自動起動
$ /etc/rc.d/init.d/mysqld start
$ chkconfig mysqld on
  • ユーザ作成
$ mysql -u root
mysql> use mysql;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ユーザ名@localhost  IDENTIFIED BY 'パスワード' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ユーザ名@'%'  IDENTIFIED BY 'パスワード' WITH GRANT OPTION;
mysql> flush privileges;
  • rootユーザなど削除
mysql> delete from users where user='root';
mysql> delete from users where password='';
mysql> flush privileges;